کارگاه و دوره آموزشی :

  • درمان تله های زندگی
  • ترس از دست دادن
  • ترس از تنهایی
  • احساس بی ارزشی
  • احساس گناه
  • معیارهای سختگیرانه و تنبیه
  • شکست

باورهای عمیق و تذلذل ناپذیری در دوران کودکی شکل گرفته اند.

طنز تلخ تاریخ: تکرار شرایط مشابه در دوره های مختلف زندگی