تمرین کوتاه
در اینجا تمرین کوتاهی وجود دارد که هر زمان فکر کردید مدیریت زمان برایتان مسئله ساز شده است، می توانید از آن بهره ببرید. اول، یک برگه کاغذ بردارید و خطی از میان آن ترسیم کنید. در سمت چپ آن، حداقل پنج مورد از مهم ترین چیزهایی را که برایتان مطرح است، ذکر کنید. از مهم ترین مورد شروع کنید و لیست خودتان را به ترتیب اهمیت ادامه دهید. افراد، چیزها، ایده ال ها، فعالیتها و هر چیزی را که برایتان خیلی اهمیت دارد در این لیست بنویسید. برای مثال، ممکن است لیستی شبیه به این باشد:

 •  خانواده
 • سلامت
 • کمال دوستان
 • کار
 • کلیسا
 • حیوانات خانگی
 • مطالعه

حالا در قسمت سمت راست، لیست تمام چیزهایی را بیان کنید که وقتتان را صرفشان می کنید، با موردی آغاز کنید که بیشترین زمان خود را صرف آن می کنید و به همین ترتیب ادامه دهید. این لیست ممکن است این گونه باشد:

 • کار
 •  خانواده
 •  خواب
 • مأموریتها
 • کارهای خانه
 • کمک به کودکان برای انجام تکالیفشان
 • دوستان
 • کلیسا

احتمالا نکته انجام این تمرین را دریافته اید. اکثر افراد اکثریت زمان خود را صرف چیزهایی نمی کنند که بیشترین اهمیت را برایشان دارند. با این کار آنها نارضایتی بیشتری را نصیب خودشان می کنند. وقتی چیزی برای ما خیلی اهمیت دارد و نمی توانیم زمانی را صرف آن کنیم، اغلب نتیجه آن ناراحتی و نارضایتی خواهد بود.
مدیریت موفق زمان به شما کمک خواهد کرد تا در تکمیل اموری که باید انجام شود مؤثرتر باشید.