آیا برای وسواس فکری درست است که فکری داره اذیت میکنه بعد بخوام کاری بکنم که جایگزین اون فکر بشه؟