من حدود پنج ماه است ازدواج کردم. همسرم فردی است کاملاً  بیخیال، بی فکر، بی مسئولیت،  بی احساس ، خودرأی و پر از کینه و غرور، نسبت به زن ارزش قائل نیست نه از نظر مادی، نه از نظر جنسی و نه از نظرمعنوی.

فقط زمانی که با هم دوست هستیم به خرید می‌رود؛ زمانی هم که با هم درگیری و تنش داریم دریغ از خرید یک نان. اوخیلی خود خواه است.

درایام تعطیل هم در حصار تنهایی خود به کارهای شخصی‌اش می پردازد و با زن و زندگی کاری ندارد. به‌خاطر این رفتارهای او  خیلی عصبی و زود رنج شدم.