شخصیت خود را هدفی با حلقه های هم مرکز در نظر بگیرید. شخصیت شما از پنج حلقه درست می شود. در حلقه ی اول؛ ارزش ها و در دایره ی خارجی آن، باورهای تان قرار دارند.

ارزش های شما، باورهای شما را مشخص می سازند؛ باورهایی که درباره ی خود و دنیای پیرامون خود دارید. اگر ارزش های مثبت داشته باشید، چیزهایی مانند عشق، محبت و سخاوت، باور می کنید که اشخاص حاضر در دنیای شما شایسته ی این ارزش ها هستند و بنابراین با آنها به همین شکل رفتار می کنید.

باورهای شما هم به سهم خود، حلقه ی دوم شخصیت شما را می سازد که همان انتظارات و توقعات شماست. اگر ارزش های مثبت داشته باشید، خودتان را آدم خوبی در نظر می گیرید. اگر خودتان را آدم خوبی در نظر بگیرید، انتظار حوادث خوشایند را دارید که برای تان اتفاق بیفتد.

اگر انتظار دارید که حوادث خوشایندی برای تان اتفاق بیفتد، مثبت، بشاش و آینده نگر خواهید بود. در اشخاص و در دنیای پیرامون تان دنبال چیزهای مثبت خواهید گشت.

سطح چهارم شخصیت شما، که از ناحیه ی انتظارات شما مشخص می شود، نگرش و برداشت شماست. نگرش و طرز طلقی شما بازتاب ارزش ها، باورها و انتظارت شماست. برای مثال، اگر ارزش شما می گوید در دنیای خوبی زندگی می کنید و باورتان این است که در زندگی موفق خواهید شد، انتظار می کشید که هر حادثه ای برای شما اتفاق بیفتد به شکلی به شما کمک خواهد کرد.

در نتیجه در قبال سایر مردم نگرش ذهنی مثبت خواهید داشت. شاداب تر و خوش بین تر خواهید شد، شما کسی خواهید بود که دیگران بخواهند با او و یا برای او کار کنند، از او بخرند و به او بفروشند. به همین دلیل است که یک نگرش ذهنی مثبت با موفقیت فراوان دست در دست حرکت می کنند.

حلقه ی پنجم، یا سطح زندگی، اعمال شماست. اقدامات بیرونی شما بازتاب ارزش ها، باورها و انتظارات شما در بیرون از شماست. به همین دلیل است که آنچه را در زندگی و کارتان به دست آورید بیشتر با توجه به آنچه در درون شماست می گذرد مشخص می شود.