استرس روی سازمان‌ها و افراد موجود در آن تأثیر می‌گذارد. تأثیر استرس سازمانی با افزایش میزان کارگریزی، تعویض زود هنگام کارکنان، ارتباط نامناسب با ارباب رجوع، کاهش میزان امنیت شغلی، کنترل ضعیف محصولات و … ارتباط دارد. به بیان دیگر هرچه میزان استرس سازمانی بالاتر باشد، عوامل ذکر شده از فراوانی بیشتری برخوردارند. استرس باعث فشارهای روانی بسیاری بر روی فرد می‌شود که این فشارها به شکل‌های مختلف در رفتار فرد در محیط کاری خود را نشان می‌دهد. برخی از این رفتارها عبارتند از:

زودرنجی یا پرخاشگری در برخورد با همکاران و مراجعین؛

بی تفاوتی و بی علاقگی به آراستگی ظاهر خود و دیگران؛

کاهش خلاقیت و فقدان اعتماد به نفس؛

بی تفاوتی نسبت به کار و افزایش اشتباهات؛

عدم توانایی تمرکز بر روی کار و ناتوانی در تصمیم‌گیری؛

خستگی مفرط، ناراحتی و احساس گناه؛

ناتوانی در تحمل اطرافیان و تمایل به انزوا

همه این عوامل در نهایت منجر به کاهش بهره‌وری و افزایش ضایعات می‌شود و از طرف دیگر این افراد به علت ناتوانی در کنترل احساسات، ناتوانی در تصمیم‌گیری صحیح و دیگر موارد ذکر شده استعداد فوق‌العاده در ایجاد حادثه برای خود و دیگران پیدا می‌کنند.

پیامدها و تأثیرات استرس بر کارکنان:

استرس منجر به بی علاقگی و خونسردی نسبت به وظایف و کاهش ارزش‌های شغلی می‌گردد. هنگامی که فرد در محیط کار با بایدهایی روبرو شود که بیشتر از توانمندی‌های کنونی وی باشد دچار ناهماهنگی و تعارض می‌شود و اگر نتواند خود را با شرایط سازگار کند و سلامت و کارایی او به خطر می‌افتد، کاهش کارایی باعث نارضایتی شغلی، کاهش بهره‌وری، افزایش خطاها و تصادف‌ها، کاهش سطح قضاوت و کندی زمان واکنش می‌شود.

هرچه استرس شغلی بیشتر باشد خشنودی شغلی کاهش می‌یابد و برعکس هرچه خشنودی شغلی بیشتر باشد افراد استرس شغلی کمتری را تجربه می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد که استرس شغلی با سلامت روان ارتباط دارد یعنی هرچه فرد استرس زیادتری داشته باشد آسیب پذیرتر از کسانی است که استرس کمتری را تجربه می‌کنند.

(منبع: روان‌شناسی کار تألیف دکتر محمد حسن فاطمی‌راد، علی نجاتی ورکانی، نوشین نصایحی ارسی)