درست همان طور که سهره سریع تر از یک عقاب بال می زند، اشخاص با زمینه های مختلف هر کدام به سرعت متفاوتی حرکت می کنند. برای مثال غربیها که از هم فاصله بیشتری دارند، فاصله دار زندگی می کنند، اما شرقیها که در کوچه های تنگ و قطارهای فشرده در کنار هم قرار می گیرند، با هم ارتباطهای نزدیکتری دارند.
کدام یک رفتارشان درست تر است؟ آیا طرف دیگر اشتباه می کند؟ نه. اما کسانی که با هم کیفیات مشترک دارند، راحت تر می توانند در کنار هم قرار بگیرند. روزی یک خبرنگار تلویزیون از دوستم که سمینارهای متعددی در زمینه «چگونه با ثروتمندان ازدواج کنیم» برگزار می کند، در لاس وگاس پرسید آیا می تواند میان ثروتمندان واقعی و کسانی که تظاهر به ثروتمند بودن می کنند تمایز قائل شود؟
جنی جواب داد: «البته.» گزارشگر پرسید: «بسیار خوب، چه کسی در این اتاق از همه ثروتمندتر است؟» سر میز کناری سه مرد با لباسهای شیک و رسمی نشسته بودند که معلوم بود هر کدام را از بوتیک گرانی خریده اند. گزارشگر طبیعتا فرض را بر این گذاشت که جنی یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد.
جنی اتاق را برانداز کرد و چشمانش روی کسی متمرکز شد که شلوار جین پاره ای پوشیده و در گوشه ای نشسته بود. و بعد به نجوا گفت: «او بسیار ثروتمند است.»
گزارشگر از جنی پرسید چگونه این تشخیص را داده است؟ جنی جواب داد: «او مانند پول قدیمی حرکت می کند.» و بعد در مقام توضیح گفت: «حرکتی مانند پول قدیمی است، حرکتی مانند پول جدید است و حرکتی هم وجود دارد که به پول شباهت ندارد.»

نسخه برداری کنید
به اشخاص نگاه کنید. هر کدام به شکلی حرکت می کنند. سعی کنید به شکل آنها به بدنتان حرکت بدهید. اینگونه می توانید مانند هر یک از آنها حرکت کنید و با آنها طرح دوستی بریزید.