چگونه شوخی کنیم

اگر وارد یک آسانسور شوید که همه اشخاص حاضر در آن به زبان مجارستانی صحبت می کنند، ممکن است متوجه نشوید که آنها مجارستانی هستند مگر اینکه زبان آنها را بدانید. اما به محض آنکه دهانتان را باز می کنید، آنها متوجه می شوند که شما مجارستانی نیستید.
در مورد اشخاص بزرگ و سرشناس هم همین مطلب صدق می کند. اگر تعدادی از آنها با هم حرف بزنند و شما حرفشان را بشنوید، ممکن است متوجه نشوید که آنها اشخاص سرشناسی هستند. اما به محض آنکه شما دهانتان را باز می کنید و حرفی میزنید، آنها متوجه می شوند شما آدم سرشناسی نیستید. مگر آنکه به زبان شوخی آنها حرف بزنید.
چه تفاوتی میان آدمهای بزرگ و آدمهای کوچک وجود دارد؟ آدم گنده ها از کلمات واقعی نمی ترسند. کلماتی مانند کاغذ توالت آنها را نمی ترساند. اما آدمهای کوچک در این زمینه ها خودشان را پنهان می کنند. آدم گنده ها به راحتی شوخی می کنند. اما آدم کوچکها سعی می کنند از دایره ادب خارج نشوند. آدم گنده ها حرفشان را می زنند.
همه چیز را با اسم حقیقی اش بگویید
در پس کلمات زیبا پنهان نشوید. رک و راست حرف بزنید. آدم گنده ها از کلمات واقعی استفاده می کنند. آنها زبان را یاد گرفته اند که با آن تکلم کنند. با چند دقیقه گوش دادن به صحبتها، بازیگران بزرگ را از بازیگران کوچک تمیز میدهید.
چگونه از بدترین عادت گفت وگویی اجتناب کنیم
یک بار در مهمانی شام رئیس یک آژانس تبلیغاتی شرکت کرده بودم، لوئیس و زنش لیلیان با غذای بسیار خوبی از مهمانان پذیرایی کردند. در حالی که لوئیس می خواست لیوان نوشابه اش را از روی میز بردارد، چند قطره از آن روی رومیزی چکید. زن جوانی که در مهمانی حضور داشت گفت:« احساس می کنم درد و غمی ندارید.» همه از حرف این زن جوان تعجب کردند.
کسی از میان جمع گفت: «هیچ کدام ما که در اینجا حضور داریم درد و غمی نداریم. کسی در حضور لوئیس و لیلیان نمی تواند درد و غمی احساس کند. ما شب بسیار خوبی را پشت سر می گذاریم.»
خیال همه راحت شد، کسی درد و غمی نداشت، به جز باب همسر آن زن جوان. او می دانست که صحبت همسرش تأثیر ناخوشایندی از خود بر جای گذاشته است. در بسیاری از موارد شوخی کردن و سربه سر گذاشتن می تواند گران تمام شود.
سر به سر نگذارید
آدمهای کوچک ممکن است حرفی را به تمسخر بزنند و خنده خفیفی را سبب شوند. اما سرشناسها و آدم گنده ها این کار را نمی کنند.
هرگز و هرگز به هزینه کسی لطیفه پراکنی نکنید. مجبور می شوید بهای سنگینی برای آن بپردازید.