سها تبریزی

هر دقیقه 2000 تومان

درخواست مشاوره تلفنی
درخواست مشاوره حضوری
درخواست مشاوره تصویری
درخواست مشاوره گروهی

ساعات کاری سها تبریزی

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
10 الی 19
10 الی 19
14 الی 19
بدون ساعت کاری
بدون ساعت کاری

بدون ساعت کاری

بدون ساعت کاری


فعالیتها

تعداد مشاوره

دیدگاه ها

امتیاز
کتاب ها

مقاله ها

0
7

 

درباره من


 • رویکرد هیجان‌مدار EFT
 • رویکرد شناختی-رفتاری CBT
 • درمان فردی و گروهی
 • مدرس دوره‌های مهارت‌های زندگی

زمینه های کاری

 • اختلال خلقی
 • سایکوز
 • اضطراب
 • تصمیم‌گیری
 • اعتمادبه‌نفس

افتخارات

 • Tabrizi, S., Panaghi, L. & Taghva, A. (in-progress). Understanding Behavioral Factors of Stigma towards Schizophrenia: An Observational Study
 • Tabrizi, S., Panaghi, L. & Taghva, A. (in-progress). Understanding Behavioral and Attitudinal Factors of Stigma towards Schizophrenia: A Qualitative Study
 • Rahimi, Ch. & Tabrizi, S. (2013). Psychometric Properties of Disappointment Scale for Children and Adolescents. 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry. Tabriz University of medical sciences. [in Persian]
 • Rahimi, Ch. & Tabrizi, S. (2013). Comparison of anxiety disorders in male and female students of Shiraz. 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry. Tabriz University of medical sciences. [in Persian]
 • Rahimi, Ch. & Tabrizi, S. (2013). Relationship between anxiety and disappointment disorders in female students. 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry. Tabriz University of medical sciences. [in Persian]
 • Tabrizi, S. (2013). Predicting depression, anxiety and stress based on difficulties in emotion regulation in a group of female students. International Congress of Women's Health Promotion in Urmia. [in Persian]
 • Mohammadi, N. & Tabrizi, S. (2013). The relationship between emotion regulation and resilience in Shiraz University Students. Second National Conference on Psychology, Payame Noor University. [in Persian]

مدارک

 • کارشناس ارشد

سوابق کاری

 • درمان فردی و گروهی
 • مدرس دوره‌های مهارت‌های زندگی
 • مرکز مشاوره شاورنو

10 الی 19

بدون ساعت کاری