8 Mistakes of women that seriously threaten their health