چند تکنیک و نکته مفید برای درست فکر کردن در شرایط بحرانی