چرا مثبت اندیشی خوب نیست

مثبت اندیشی، مثبت یا منفی؟!

/positive-thinking-positive-or-negative