پیش نویس طرح زندگی

پیش نویس طرح زندگی

/spa-11

این اندیشه که الگوهای زندگی افراد بزرگسال تحت تأثیر تجربیات دوران کودکی آنان قرار میگیرد نه تنها هسته مرکزی نظریه تحلیل رفتار متقابل است، بلکه در بسیاری از گرایشها و نظریات روانشناختی دیگر هم وجود دارد. نکته ای که نظریه پیش نویس در تحلیل رفتار متقابل را از دیگر نظریات متمایز می سازد این است که از نظر تحلیل رفتار متقابل کودک در دوران اولیه زندگی طرح و برنامه ویژه ای برای زندگی آینده خودش بنیان می گذارد، تا اینکه به شکلی خیلی ساده یک نظرگاه کلی نسبت به جهان پیدا کند. این طرح زندگی به شکل نمایشنامه ای تهیه می شود که به طور واضحی دارای آغاز، بخش میانی و پایانی است.