واکنش های کودکان به استرس و اضطراب کرونا

کرونا می رود اما مهربانی می ماند

/corona-goes-but-kindness-is-always-there

Corona goes but kindness is always there