مغز انسان بعداز مرگ تا 10دقیقه کار می کند

آیا ذهن می داند که در حال مردن است؟ هشیاری مغز در زمان مرگ

/does-the-mind-know-that-it-is-dying

بعد از مرگ، مغز می فهمد که شما مرده اید - Does the mind know that it is dying? Brain consciousness at death