ورود نام‌نویسی

معرفی کتاب

«سیلی واقعیت» ؛ چگونه در هنگام سختی های زندگی می توان رضایتمند بود؟

/how-to-be-happy

دیر یا زود واقعیت به شما سیلی خواهد زد. از دست دادن کسی، بیماری، خیانت یا وقایع ناخوشایند دیگر، به طور غیر منتظره ای به سراغ تان می آید و شما را از درون سست می کند