مشاور روانشناسی

فرود غلامی

/foroud-gholami-p

FOROUD GHOLAMI


بنفشه علوی - روانشناس

/banafsheh-alavi-p

کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیکارشناسی دانشگاه آزاد واحد رودهن درسالهای 1375-1371کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر 1396-1394عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاورهانجمن روانشناسی ایران و روانشناس بالینی