مشاور روانشناس

پادکست مدیریت خشم - مریم غفار - مقدمه

/anger-management-podcast-maryam-ghaffar-introduction

Anger Management Podcast - Maryam Ghaffar - Introduction


چطور یک مشاور روانشناس خوب انتخاب کنیم؟

/how-to-choose-a-good-psychologist

مشاور موظف است باتوجه‌به علائق، توانایی‌ها، مصلحت‌ها و اولویت‌های مختص به شما تصمیم بگیرد، نه خودش - How to choose a good psychologist?


رویا چراغی

/roya-cheraghi-p

Roya Cheraghi


معصومه ضرب استجابی

/masoomeh-zarb-estejabi

دکتری تخصصی روانشناسیعضو سازمان نظام روانشناسیمدرس دانشگاهمشاور حضوری از سال 1389مشاور تلفنی از سال 1390مشاور فردی (بهبود روابط فردی و عاطفی)خانواده درمانی( بهبود روابط زوجین, روابط فرازناشویی و جنسی)مشاور درحیطه تعارضات نوجوانان و هدایت تحصیلی