مشاوره روانشاسی

احترام بالاترین نوع قدردانی از کارمند

/sma-2

رئیس هم این مطلب را خوب می داند، اما به این حقیقت اعتراف نمی کند. وقتی قدردانی از عملکرد افراد بارها انجام شود، شرکت موفقیت های افراد حرفه ای را به چندین صورت جشن می گیرد: انعام، ماشین های اداری، سفر و ضیافت های شام. از طرف دیگر، آنها با افزایش بسیار کم حقوق و یا یک شاخه گل به مناسبت روز ملی منشی از کارمندان دفتری خود یاد می کنند.