مسئولیت پذیری

توجیه نکنید و دلیل نیاورید

/sca

سومین سبب احساسات منفی، توجه داشتن بیش از اندازه به رفتار دیگران در قبال شماست. تصویر ذهنی بعضی ها را صرفا طرز صحبت دیگران و یا حتی حالت نگاه شان مشخص می سازد. این اشخاص ارزش های شخصی سوای دیگران برای خود قائل نیستند. و اگر این نقطه نظرهای دیگران به هر دلیلی منفی باشد، قربانی بلافاصله احساس خشم، خجالت، شرم، حقارت و حتی افسردگی و ناامیدی می کند.