مرگ

آیا 'روح' پس از مرگ باقی می‌ماند؟

/signs-showing-that-human-consciousness-remains-after-death-increase

تعریف مرگ - مرگ از نظر بالینی


تداوم فعالیت مغزی انسان پس از تشخیص مرگ کامل

/shn

در واقع پس از قطع سر موش، به مدت یک دقیقه امواج مغزی یاد شده از مغز موش ساطع شد که آخرین فعالیت موجود زنده در مرز بین مرگ و زندگی بود.