مرکز کشاوره

استرس چگونه بر محیط کار اثر می‌گذارد؟

/spa-3

زودرنجی یا پرخاشگری در برخورد با همکاران و مراجعین؛بی تفاوتی و بی علاقگی به آراستگی ظاهر خود و دیگران؛کاهش خلاقیت و فقدان اعتماد به نفس؛بی تفاوتی نسبت به کار و افزایش اشتباهات؛عدم توانایی تمرکز بر روی کار و ناتوانی در تصمیم‌گیری؛خستگی مفرط، ناراحتی و احساس گناه؛ناتوانی در تحمل اطرافیان و تمایل به انزوا