مدیریت خشم


تغییرات شرایط یا مدیریت خشم

/condition-changes-or-anger-management


پادکست مدیریت خشم - مریم غفار - مقدمه

/anger-management-podcast-maryam-ghaffar-introduction

Anger Management Podcast - Maryam Ghaffar - Introductionفرانک کدیوری

/faranak-kadivari-p

Faranak Kadivari


دوره مهارت های زندگی

/life-skills-course

  • آموزش جراتمندی
  • خودآگاهی و همدلی
  • پیشگیری از افسردگی
  • ارتباط موثر
  • حل مسئله
  • مدیریت استرس
  • مدیریت خشم