غم

درد هیجانی یا رنج هیجانی

/emotional-pain-or-emotional-suffering

رابطه افسردگی و فقر حافظه

/the-relationship-between-depression-and-memory-poverty