ضرب استجابی

سلامت روان (نویسنده: معصومه ضرب استجابی)

/parisa-a1

دکتر پریسا ضرب استجابی


معصومه ضرب استجابی

/masoomeh-zarb-estejabi

دکتری تخصصی روانشناسیعضو سازمان نظام روانشناسیمدرس دانشگاهمشاور حضوری از سال 1389مشاور تلفنی از سال 1390مشاور فردی (بهبود روابط فردی و عاطفی)خانواده درمانی( بهبود روابط زوجین, روابط فرازناشویی و جنسی)مشاور درحیطه تعارضات نوجوانان و هدایت تحصیلی