شیوه های مدیریت

چگونه ماهرترین و خلاق‌ترین کارکنانتان را رهبری کنید؟

/spa-4

ما انتظار داریم مدیران بتوانند دیگران را برانگیخته و رهبری کنند.سازمان‌هایی که به دنبال سطح بالایی از نوآوری و خلاقیت هستند، دقیقاً حیطه‌ای که در آن افراد بسیار متفاوت هستند، باید اهمیت شکست‌ها را درک کنند. از آنجایی که کارکشتگان به مرزهای دانش هجوم می‌برند، همواره در معرض شکست هستند. این اتفاق از میانه‌روی و پذیرش منفعل شرایط فعلی بهتر است. تمامی نوآوری‌ها کارگر نمی‌افتند.