سیگنال مغزی

شناسایی یک سیگنال مغزی که در انتخاب غذا موثر است

/shn-3

این پژوهش، نورون‌هایی را نشان داد که هیجان را برای نوشیدنی حاوی ساکاروز و ناامیدی را برای نوشیدنی حاوی مالتودکسترین ثبت می‌کنند و آنها را به ناحیه ونترال پالیدوم در مغز موش‌ها انتقال می‌دهند.