روش های مطالعه

مطالعه کارآمد

/sa-2

با مدت زمانی که صرف این کار می‌کنید رابطه مستقیم دارد. مسلماً بسیاری از دانشجویان به شکلی ناکارآمد مطالعه می‌کنند به طوری که ساعات طولانی مطالعه آن‌ها فایده چندانی زیادی در برندارد؛ و این در حالی است که اگر مطالعه به درستی انجام شود، می‌توانید با صرف وقت کمتر مطالب بیشتری بیاموزید. برای این که موفق شوید باید وقت صرف کنید. اما اگر قرار است که چنین کنید چرا به درستی رفتار نکنید و چرا از کارتان لذت نبرید؟