روانشناسی چیست

از خوتان بپرسید: باید به چه کسی تبدیل شوم؟

/spa-2

وقتی این فلسفه را درک کردم، در زندگی و پیشرفت شخصی ام تحول اساسی اتفاق افتاد. وقتی مجرد بودم و می خواستم همسر دلخواهم را پیدا کنم، فهرستی از ویژگی ها و خصوصیت هایی که می خواستم همسر ایده آلم داشته باشد، روی کاغذ نوشتم.بیش از ۴۰ صفحه را به توصیف او با جزئیاتی دقیق و تفصیلی اختصاص داد.


روانشناسی چیست

/what-is-psycology

روان‌شناسی علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعه روان (ذهن)، فرایندهای ذهنی و رفتار در موجودات زنده می‌پردازد. به عبارتی دیگر روان‌شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد که منظور از رفتار کلیه حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم و منظور از فرایندهای روانی مباحثی همانند احساس، ادراک، تفکر، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزیش، حافظه و.. است