رنج هیجانی

درد هیجانی یا رنج هیجانی

/emotional-pain-or-emotional-suffering