راهکارها

فرانک کدیوری

/faranak-kadivari-p

Faranak Kadivari


فروش کبد و کلیه، سامانه پیوند کلیه در وزارت بهداشت

/sale-of-liver-and-kidney-kidney

Sale of liver and kidney, kidney transplant system at the Ministry of Health


روانشناسی کامیونی

/truck-psychology

Truck Psychology