راهنمای پیدا کردن شغل

در صورت لزوم تغییر شغل دهید

/spa

ده سال بعد او به مقام مدیر عاملی این شرکت هواپیمایی رسید. حقوق او ده برابر حقوقدان هایی بود که چند سال قبل فارغ التحصیل شده بودند. او یکی از جوان ترین و محترم ترین مدیران عاملی شد که در این کشور تصدی کارهای بزرگ را بر عهده داشتند.تخمین زده می شود که اشخاص به طور متوسط در طول زندگی خود چهارده بار تغییر شغل می دهند و در مواردی صنعت و حرفه ی خود را به طور کامل تغییر می دهند.از سوی دیگر چاره ی دیگری ندارید، وقتی رشد می کنید و به بلوغ می رسید، باید کارتان را تغییر دهید. شما باید پیوسته به این مهم توجه کنید که بر مهارت ها و صلاحیت های خود بیفزایید تا پولی را که انتظار دارید، در آینده بدست آورید