راز گفتگوی جذاب

چگونه با انتخاب موضوع آنها را به گفت وگو مشتاق کنید

/spa-13

چندین سال قبل به اتفاق دوستم در یک مهمانی شرکت کرده بودیم. با هر کسی که صحبت می کردیم به نظر می رسید که زندگی جالبی دارد. در پایان مهمانی از دوستم پرسیدم: «رایان، با اشخاصی که حرف زدی کدام یک جالب تر بودند؟»  رایان بدون لحظه ای تردید جواب داد: «تا حدود زیاد دان اسمیت.» پرسیدم: «دان چه می کند؟» او جواب داد: «راستش نمیدانم.» «کجا زندگی می کند؟» نمی دانم.» به چی علاقه دارد؟» درباره علائقش حرف نزدیم.» درباره چه موضوعی حرف زدید؟» فکر می کنم درباره من حرف زدیم.»