در صورت برخورد با فرد مبتلا به ویروس کرونا من هم بیمار می شوم