حمایت

حمایت گرانه ترین رفتار زن نسبت به مرد

/the-most-supportive-behavior-of-women-towards-men

مفهوم حمایت از نگاه مرد و زن

/the-concept-of-supporting-the-gaze-of-men-and-women