جان مکسول میگه بحران ها انسانها را قوی تر نمی کند بحران ها واقعیت انسان ها را مشخص میکند