تداوم فعالیت مغزی انسان پس از مرگ

تداوم فعالیت مغزی انسان پس از تشخیص مرگ کامل

/shn

در واقع پس از قطع سر موش، به مدت یک دقیقه امواج مغزی یاد شده از مغز موش ساطع شد که آخرین فعالیت موجود زنده در مرز بین مرگ و زندگی بود.