بی حوصلگی

ابراز خستگی و بی حوصلگی

/spa-5

کفِ دست، مانند بالش زیر گونه قرار می گیرد و چانه با خم شدنِ سر، پایین می آید. افراد معمولا هنگامی کسل می شوند که به کاری که انجام می دهند تمایلی ندارند یا آن کار پاسخگوی توانایی های شان نیست. حتی ممکن است احساس خستگی و بی حالی کنند.هر زمان که احساس خستگی کردید، با این فکر که تنها نیستید، به خود آرامش دهید. شما می توانید نشانه های کسالت را در خود و دیگران تشخیص دهید.