برونشیت و سینوزیت 3 بیماری هستند که علائمی شبیه کرونا دارند