برنامه ریزی

برنامه ریزی، پایه و اساس همه ی موفقیت ها

از ژنرال دوایت دی. آیزنهاور بعد از حمله ی موفقیت آمیز به نورماندی در جنگ دوم جهانی، درباره ی جزئیات فرآیند برنامه ریزی برای این حمله سوال کردند. او گفت: “برنامه ها بی فایده بودند، اما برنامه ریزی ضرورت داشت.”
مطالعه ی برنامه و توجه کردن به همه ی عناصر کلیدی برنامه ی تجاری، از هر اقدامی در شروع کار مهم تر است. به همین دلیل است که الک مکنزی، متخصص مدیریت زمان، گفته است: “دست به کار شدن بدون برنامه ریزی، زمینه ساز اصلی همه ی شکست هاست.”
یکی از صاحب نظران ارتش می گوید: “هیچ برنامه ای حتی اولین برخورد با دشمن دوام نمی آورد.” از روز نخستی که عملیات واقعی خود را شروع می کنید، موقعیت همه روزه و حتی ساعت به ساعت تغییر می کند. به طوری که دیری نمی پاید برنامه غیر قابل استفاده می شود، اما این فرآیند برنامه ریزی است که بیشترین اهمیت را دارد. اسکات مک نیلی می گوید: “در شروع کارهای تجاری، مجبورید که هر سه هفته یک بار همه ی فرضیه های قبلی خود را به کنار بگذارید.”