برای جلوگیری از شیوع کروناویروس موبایل و لوازم الکترونیک را تمیز کنید