برای جلوگیری از شیوع کروناویروس لباس ها را با داغ ترین دمای ممکن بشویید