با استرس سطح ایمنی بدنتان مقابل کرونا را کاهش ندهید

کرونا می رود اما مهربانی می ماند

/corona-goes-but-kindness-is-always-there

Corona goes but kindness is always there