ایستادن کنار بیمار کرونا ویروس تا چه مدت خطری ندارد