اگر استرس کرونا دارید حتما بخوانید

کرونا می رود اما مهربانی می ماند

/corona-goes-but-kindness-is-always-there

Corona goes but kindness is always there