انتشار خبرهای نادرست در مورد کرونا سازمان بهداشت جهانی توضیح می دهد