استفاده از پاک کننده های خانگی برای ضدعفونی مداوم سطوحی که بیشتر در دسترس هستند