استفاده ابزاری از رابطه زناشویی ممنوع

استفاده ابزاری از رابطه زناشویی ممنوع - آگاه سازی جنسی - پیام شماره 11

/instrumental-use-of-the-marital-relationship-is-prohibited

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی