از کنار هم می گذریم بی لبخند

غم اجتماعی از کجا می‌آید و چگونه به خشم تبدیل می‌شود؟

/where-does-social-sadness-come-from

غم اجتماعی از کجا می‌آید و چگونه به خشم تبدیل می‌شود؟ - انباشت غم اجتماعی با روح جمعی چه می‌کند - نشاط اجتماعی را دست کم نگیریم - از کنار هم می‌گذریم بی‌لبخند