اثر مرکب آغاز جهشی در زندگی

از خوتان بپرسید: باید به چه کسی تبدیل شوم؟

/spa-2

وقتی این فلسفه را درک کردم، در زندگی و پیشرفت شخصی ام تحول اساسی اتفاق افتاد. وقتی مجرد بودم و می خواستم همسر دلخواهم را پیدا کنم، فهرستی از ویژگی ها و خصوصیت هایی که می خواستم همسر ایده آلم داشته باشد، روی کاغذ نوشتم.بیش از ۴۰ صفحه را به توصیف او با جزئیاتی دقیق و تفصیلی اختصاص داد.